ลงทะเบียนอบรมคนบันดาลไฟ

ผู้สมัครเต็มแล้ว ขอบคุณทุกคนที่ให้ความสนใจ

จ.นครศรีธรรมราช

ดร สมพร ช่วยอารีย์

จ.พัทลุง

จิรัฐพล สอนทอง

จ.สุราษฎร์ธานี

วีระชัย - ภาคิน

จ.นครศรีธรรมราช

ทีมวิทยากรนครศรีธรรมราช