ลงทะเบียนอบรมคนบันดาลไฟ

ผู้สมัครเต็มแล้ว ขอบคุณทุกคนที่ให้ความสนใจ

เปิดรับการเสนอชื่อชิงรางวัล

492 View

เปิดรับการเสนอชื่อชิงรางวัล
คนบันดาลไฟ AWARDS ????

ผู้ที่มีความเหมาะสมและมีคุณสมบัติเข้าชิงรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ เพื่อเชิดชูแนวคิด บุคคล กลุ่มคน และองค์กรที่ส่งเสริมร่วมสร้างสังคม ในการขับเคลื่อนพลังงานสะอาดโซลาร์เซลล์

และใช้พลังงานได้อย่างประหยัด ให้มีประสิทธิภาพ อย่างยั่งยืน (Green Energy พลังงานสะอาดเพื่อโลก) โดยเปิดรับสมัครใน 4 สาขารางวัล ดังนี้

สาขาบุคคลบันดาลไฟ
รางวัลเพื่อบุคคลต้นแบบที่มุ่งมั่น อุทิศตน และเห็นประโยชน์ของการจัดการพลังงานสะอาดโดยเฉพาะโซลาร์เซลล์ เพื่อการสร้างสังคมที่ดีด้วยพลังงานสะอาดอย่างยั่งยืน

สาขานวัตกรรมบันดาลไฟ
รางวัลเพื่อบุคคลและกลุ่มคนที่คิดค้นและประดิษฐ์ หรือสร้างแนวคิด เพื่อนำพลังงานสะอาดโดยเฉพาะโซลาร์เซลล์ มาใช้กับชุมชน อาชีพและการแก้ไขปัญหาต่างๆ อย่างเห็นผลจริงและยั่งยืน

สาขาแหล่งเรียนรู้ต้นแบบบันดาลไฟ
รางวัลเพื่อแหล่งเรียนรู้ ที่หน่วยงานท้องถิ่น ทั้งภาครัฐ หรือการรวมกลุ่มของเอกชน ที่เห็นความสำคัญและขับเคลื่อนแนวคิดพลังงานสะอาดโดยเฉพาะโซลาร์เซลล์ในทิศทางการมอบความรู้ แนวคิด เพื่อให้เกิดการสร้างสังคมที่ดี

สาขาองค์กรบันดาลไฟ
รางวัลเพื่อหน่วยงาน องค์กรภาครัฐฯ เอกชน หรือภาคประชาสังคม ที่มองเห็นถึงความสำคัญในการร่วมขับเคลื่อนและนำพลังงานสะอาดโซลาร์เซลล์ไปใช้ในหน่วยงานได้จริง และเผยแพร่ต่อแนวคิดเพื่อสร้างสังคมที่ดี

???? ร่วมเสนอรายชื่อผ่านทาง คนบันดาลไฟ
ink สมัคร >> https://forms.gle/d4bumZsNAhSs2Qvj6

คนบันดาลไฟอวอร์ด
สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 15 มีนาคม 2563

การตัดสินโดยกองทุนพัฒนาไฟฟ้า คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

#คนบันดาลไฟ #ไฟจากฟ้า #พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้ #คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(กกพ.) #กองทุนพัฒนาไฟฟ้า #พลังงานสะอาด #พลังงานหมุนเวียน #renewableenergy

492 View

แนะนำโดยคนบันดาลไฟ

เชิญชม "ป่าเต็งโมเด็ล"

สร้างพลังงานกลางผืนป่าอนุรักษ์ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน

ดูรายละเอียด

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมคนบันดาลไฟ

จังหวัดชัยนาท วันที่ 16-17 พ.ย. 62

ดูรายละเอียด

กกพ. ร่วมทริป เกาะลันตา เกาะพลังแดด

พื้นที่พลังงานสะอาดต้นแบบโซลาร์เซลล์

ดูรายละเอียด