ลงทะเบียนอบรมคนบันดาลไฟ

ผู้สมัครเต็มแล้ว ขอบคุณทุกคนที่ให้ความสนใจ

พระครูวิมลปัญญาคุณ

906 View

เจ้าอาวาสวัดป่าศรีแสงธรรม วัดต้นแบบพลังงานทดแทน ผู้ก่อตั้งโรงเรียนศรีแสงธรรม ซึ่งเป็นโรงเรียนต้นแบบของการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ที่ สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศ และ เปิดศูนย์อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องประยุกต์ใช้โซลาร์เซลล์เบื้องต้น

สถานที่ ศูนย์อบรมโรงเรียนศรีแสงธรรม อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี
หลักสูตร : หลักสูตรพึ่งตน
ระยะเวลา : 2 วัน 1 คืน

วันที่ 14-15 ธ.ค. 62 จำนวน 50 คน
วันที่ 15-16 ก.พ. 63 จำนวน 50 คน