ลงทะเบียนอบรมคนบันดาลไฟ

ผู้สมัครเต็มแล้ว ขอบคุณทุกคนที่ให้ความสนใจ

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมคนบันดาลไฟ

267 View
ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมคนบันดาลไฟ ณ เครือข่ายรวมใจตามรอยพ่อบ้านป่าเด็ง จังหวัดเพชรบุรี วันที่ 21-22 ธ.ค. 62 โดยวิทยากร คุณโกศล แสงทอง

1. นางสาวกนกวรรณ เรืองระวีวัฒน์
2. นางสาวกัลยาณี เกียรติสมุทรธารา
3. นางกาญจนา ชูพิพัฒน์
4. นางสาวกิตตพร มหาคาม
5. นายกิตติศักดิ์ คชเหมกุล
6. นางสาวจินตนา พูนกำลัง
7. นางสาวฉัฐรส คงคาพิทักษ์กุล
8. นายชัยรัตน์ เยี่ยมสวัสดิ์
9. นายชุมพล กานต์ณภาพิต
10. นางสาวญาณิศา พงษ์คุณาวุฒิ
11. นายณรงค์ อินนอก
12. นางสาวณหทัย ปรางค์ทอง
13. นายณัฐธน เกษมกุลวัฒนา
14. นางสาวณัฐธินี สายบัวต่อ
15. นายทวีพงษ์ บุญยืน
16. นายทัชรินทร์ พรมนัส
17. ว่าที่ ร.อ.ธนากร ดีกระจ่างเพชร
18. นายธรรมรักษ์ แสงสว่าง
19. นายธีระพงษ์ วัฒนะพงศกร
20. นายนพพร งามดอกไม้
21. นายนาวิน เจริญรัตน์
22. นายประภัส โค้วไล้
23. นายประสพโชค สังข์เพิ่ม
24. นายปัณณวิชญ์ ศิริกุลศุภวัฒน
25. นายปิติพงษ์ สายทอง
26. นางสาวพนิดา อยู่ดี
27. นายพรชัย โพธิ์เจริญ
28. นางสาวพิทยรัศมิ์ ศิริกาญจณ์
29. นายพิพัฒน์ พุกดำ
30. นายพูนศักดิ์ ริ้วทอง
31. นายโภคากร ปรีชาพานิช
32. นางสาวภัทรพร อุษณกรกุล
33. นายภัทรพล ศุภวิชญ์อาทร
34. นายมนัส รักษาสัตย์
35. นางสาวมฤณีย์ แสงสว่าง
36. นางสาววนัสนันท์ ทักษณิวรรตกุล
37. นางวิจิตรา เชยกลิ่นเทศ
38. นายวิวัฒน์ ขาวงาม
39. นายวีรชัย วงษ์วานเจริญ
40. นายวีรยุทธ จันทร์ศรี
41. นายสมคิด แซ่กอ
42. นายสมบูรณ์ คำหาแก้ว
43. นายสันธนะ ทรัพย์ล้น
44. นายสุดเขต เชยกลิ่นเทศ
45. นางสาวสุธาวรรณ เลาะวิธี
46. นายอภิชาติ แย้มบุญชุ่ม
47. นางสาวอัจฉรา ย้อมจิต
48. นายอัฐพร ชูพิพัฒน์
49. นายอำนวยผล โพภิบาล
50. นายเอกชัยวรวุฒิ พลลาภ
267 View

แนะนำโดยคนบันดาลไฟ

เชิญชมชมคลิปความรู้และภาพประทับใจ

อบรมคนบันดาลไฟ อุบลราชธานี

ดูรายละเอียด

ด่วน!! เปิดรับสมัครผู้อบรมเพิ่ม

ข่าวดีสำหรับท่านที่อยากร่วมอบรมคนบันดาลไฟ

ดูรายละเอียด

เลื่อนกิจกรรม "อบรมคนบันดาลไฟ "

ดูรายละเอียด