ลงทะเบียนอบรมคนบันดาลไฟ

ผู้สมัครเต็มแล้ว ขอบคุณทุกคนที่ให้ความสนใจ

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมคนบันดาลไฟ ณ บ้านช่วยอารีย์

336 View
ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมคนบันดาลไฟ ณ บ้านช่วยอารีย์ อ.จุฬาภรณ์ จ. นครศรีธรรมราช
วันที่ 11-12 ม.ค. 63 โดยวิทยากร ดร.สมพร ช่วยอารีย์
1.นางสาวกัลป์ตะวัน คงสังข์
2.นายณัฐวุฒิ แต้สกุล
3.นายดนุพร ชูโชติ
4.นายดุสดี เปียกบุตร
5.นายทวีป แสงดำ
6.นายธนนต์ เอี๋ยวสกุล
7.นายธนธน ชูไชยยัง
8.นายธารา จันทรุมาศ
9.นายธีระวัฒน์ ธีระประทีป
10.นางนฤพรรณ รองเมือง อีเรค
11.นายนินท์รพัทธ พรหมฤทธิ์
12.นายบุญเลิศ เกียบแก้ว
13.นายประมวล สวนจันทร์
14.นางสาวปัญรัศม์ภัสกร ภู่ภิรมย์
15.นายพันธ์ทวี คำแก้ว
16.นายเพชรรัตน์ กตกุลปัญญา
17.นายภูวสิษฏ์ ทองสง
18.นายยศวริศ เพียรดี
19.นายยศวัฒน์ อัครมณีเจริญกุล
20.นางสาวลัดดาวัลย์ มาศจร
21.นายวสันต์ เจียมรัตนกุล
22.นายสมโชค ภู่ภิรมย์
23.นางสมใจ ภู่ภิรมย์
24.นางสาวสมประสงค์ กิติวินิต
25.นายสมศักดิ์ ศรีสุวรรณ
26.นายสุนทร จันทรังษี
27.นายอดิศักดิ์ สุขสนาน
28.นายอรรถพล ทองสีแก้ว
29.นายอับดุลไซดี บาโงแล
30.นายเอกพงษ์ สุวรรณผล
 
336 View

แนะนำโดยคนบันดาลไฟ

Tesla เปิดตัว “หลังคากระจกพลังงานแสงอาทิตย์”

คนบันดาลไฟต่างประเทศ

ดูรายละเอียด

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมคนบันดาลไฟ ครั้งที่ 1 จ.เชียงใหม่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมฟรี สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มช. จ.เชียงใหม่ วันที่ 5-6 ตุลาคมนี้ จำนวน 100 คน

ดูรายละเอียด

ภาพกิจกรรมอบรมคนบันดาลไฟ ณ กระท่อมดินกินแดดนาช่างดำ

ดูรายละเอียด