ลงทะเบียนอบรมคนบันดาลไฟ

ผู้สมัครเต็มแล้ว ขอบคุณทุกคนที่ให้ความสนใจ

เปิดรับการเสนอชื่อชิงรางวัล

284 View

เปิดรับการเสนอชื่อชิงรางวัล
คนบันดาลไฟ AWARDS ????

ผู้ที่มีความเหมาะสมและมีคุณสมบัติเข้าชิงรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ เพื่อเชิดชูแนวคิด บุคคล กลุ่มคน และองค์กรที่ส่งเสริมร่วมสร้างสังคม ในการขับเคลื่อนพลังงานสะอาดโซลาร์เซลล์

และใช้พลังงานได้อย่างประหยัด ให้มีประสิทธิภาพ อย่างยั่งยืน (Green Energy พลังงานสะอาดเพื่อโลก) โดยเปิดรับสมัครใน 4 สาขารางวัล ดังนี้

สาขาบุคคลบันดาลไฟ
รางวัลเพื่อบุคคลต้นแบบที่มุ่งมั่น อุทิศตน และเห็นประโยชน์ของการจัดการพลังงานสะอาดโดยเฉพาะโซลาร์เซลล์ เพื่อการสร้างสังคมที่ดีด้วยพลังงานสะอาดอย่างยั่งยืน

สาขานวัตกรรมบันดาลไฟ
รางวัลเพื่อบุคคลและกลุ่มคนที่คิดค้นและประดิษฐ์ หรือสร้างแนวคิด เพื่อนำพลังงานสะอาดโดยเฉพาะโซลาร์เซลล์ มาใช้กับชุมชน อาชีพและการแก้ไขปัญหาต่างๆ อย่างเห็นผลจริงและยั่งยืน

สาขาแหล่งเรียนรู้ต้นแบบบันดาลไฟ
รางวัลเพื่อแหล่งเรียนรู้ ที่หน่วยงานท้องถิ่น ทั้งภาครัฐ หรือการรวมกลุ่มของเอกชน ที่เห็นความสำคัญและขับเคลื่อนแนวคิดพลังงานสะอาดโดยเฉพาะโซลาร์เซลล์ในทิศทางการมอบความรู้ แนวคิด เพื่อให้เกิดการสร้างสังคมที่ดี

สาขาองค์กรบันดาลไฟ
รางวัลเพื่อหน่วยงาน องค์กรภาครัฐฯ เอกชน หรือภาคประชาสังคม ที่มองเห็นถึงความสำคัญในการร่วมขับเคลื่อนและนำพลังงานสะอาดโซลาร์เซลล์ไปใช้ในหน่วยงานได้จริง และเผยแพร่ต่อแนวคิดเพื่อสร้างสังคมที่ดี

???? ร่วมเสนอรายชื่อผ่านทาง คนบันดาลไฟ
ink สมัคร >> https://forms.gle/d4bumZsNAhSs2Qvj6

คนบันดาลไฟอวอร์ด
สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 15 มีนาคม 2563

การตัดสินโดยกองทุนพัฒนาไฟฟ้า คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

#คนบันดาลไฟ #ไฟจากฟ้า #พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้ #คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(กกพ.) #กองทุนพัฒนาไฟฟ้า #พลังงานสะอาด #พลังงานหมุนเวียน #renewableenergy

284 View

แนะนำโดยคนบันดาลไฟ

รวมอัพเดทรายชื่อ

ผู้ได้รับเข้าร่วมการอบรมคนบันดาลไฟจากศูนย์ต่างๆ

ดูรายละเอียด

เลื่อนกิจกรรม "อบรมคนบันดาลไฟ "

ดูรายละเอียด

รายการ [คนบันดาลไฟ] เริ่ม อาทิตย์ 6 ตุลาคมนี้ บ่ายโมงครึ่ง ไทยรัฐทีวี

แรงบันดาลใจจากบุคคล และสถานที่ต้นแบบทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ที่เป็นผู้นำ ในการเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้า ด้วยความรู้ ความเข้าใจ และความเป็นจริง ของวิถีชีวิต ชุมชน สังคม และทรัพยากรธรรมชาติแวดล้อม ต้นแบบในการเข้าถึงพลังงานสะอาด เพื่อการใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง ทั้งในชีวิตประจำวัน การประกอบอาชีพ สภาพเศรษฐกิจ สังคม และสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้กับประเทศชาติ ทั้งในยามปกติ และวิกฤติฉุกเฉิน

ดูรายละเอียด